Järbo Hembygdsförening

Sågverken i Järbo

Ibland måste man gå långt tillbaka i historien för att förstå nutiden. Så är fallet med sågverken i Järbo. Låt oss börja 1699 då en inventering gjordes. Då fanns två sågar; Järbosågen och Kungsberssågen, som dock låg på kronans mark och revs senare. 1764 begärde bönderna att få anlägga en såg vid Lillån, nedanför "Henrik Larssons åker", den nuvarande platsen.

En såg uppfördes vid Kungsfors Bruk 1842. I Kalltjärn byggdes en enkel såg. Den lades ned på 1890-talet. Även i Lundfors fanns en liten såg.

Kungsbergs såg som låg intill kvarnen vid Machebron hade verksamhet fram till år ???? Dokumentation av hur det ser ut på platsen i dag finns här.

Järbo Såg, som i folkmun kallas "bondsågen", måste totalrenoveras 1884, 1896 bildades Järbo sågverksförening. Det var alltså en gemensamt ägd såg där delägarna sågade sitt eget virke men inte för allmän försäljning. En stor intressent i föreningen var Erik Jansson som bildade Erik Jansson & Co tillsammans med Albin Eriksson och Johan Jernberg 1923. 1932 byggdes eget hyvleri och 1936 en egen såg med en stor ramsåg.

Erik Jansson gick bort 1946 och rörelsen övertogs av sonen Edwin Jansson. Olle Westlund övertog företaget 1968 tillsammas med Thure Johansson. Men 1982 läggs rörelsen ned p.g.a. för dålig lönsamhet. Några år därefter (1985) brinner byggnaden för ramsågen ned.

Byggnaderna är dock kvar fortfarande och ägs av en privatperson. Sågning sker ibland.

Eric Berg Eric Berg, son till E G Berg, på ett klipp från 1972. Han var inte verksam i företaget utan drev ett tryckeri.

ångsågen

Järbo Snickerifabrik startade 1899. Två år senare på julnatten eldhärjades den men den återuppbygdes snart. Företaget hade en såg med två ramar(?) där kraftkällan var en ångmaskin, den blev därför kallad "Ångsågen". Chef var E G Berg som senare blev ägare. Snickerifabriken upphörde 1917. 1930 eldhärjades hela anläggningen och bolaget gick i likvidation, E G Berg köpte sågplatsen och det som var kvar, byggde upp sågen igen (1934) och startade bad- och tvättinrättning. Under åren 1926-1930 hade bolaget även en påsfabrik och ett tryckeri. Det senare oklart vilka år.

Uppgiften om två ramar är lite tveksam enligt Arne Wretblom. I varje fall på 1950-talet och senare fanns bara en ram, möjligen med två sågblad.

Berg drev sågen till 1947 och sålde rörelsen till Sam Bergvall som under firma Järbo Sågverks AB började tillverka monteringsfärdiga trähus. Johan Jernberg som varit delägare i Erik Jansson & Co blev 1947 partner med sin måg Sam Bergvall i bolaget.

Det finns olika uppgifter om en brand 1964 eller 1965 eller 1966, men det saknas f.n. dokumentation om den.

Innan vi fortsätter med de olika företagens verksamheter ska vi titta lite på hur det såg ut på det stora industriområde sågarna tog upp i Järbo. Bilderna är från DigitaltMuseum, digitaltmuseum.se, där det finns mängder av bilder från Järbo.

Flygbild från SSV Flygbild från SSV, man ser Janssons såg i mitten, till höger bondsågen och till vänster ångsågen. Foto 1936 när ramsågen är under byggnad.

Flygbild från SSV Flygbild från VNV mot ångsågen. Här är ramsågens hus färdigt så bilden måste vara tagen senare än den förra. Det svarta i överkanten är troligen "censur", järnvägsbron får inte synas på bild 1940.

På Eniros kartor kan man se ortofoton över delar av Järbo. De är tagna åren 1955-67. Här är en länk till sågverksområdet. Man kan t.ex. se att det ligger mycket timmer i Jädraån

  Eniros historiska karta 

Sågverken låg koncentrerade på ömse sidor om järnvägen och Ockelbovägen. Det var en naturlig plats då timret kom med vägtransporter. En del lades upp på norrsidan av Jädråan och "flottades" tvärs över till sågverken. Vattenläggningen var ett sätt att hindra insektsangrepp och gjorde det lättare att sortera timret.

En del timmer tippades på södra sidan, ungefär i nuvarande Sångasvägens förlängning. Det lär finnas vissa lämningar i åkanten.

Helmer Bergkvist ägde sågen i Kungsfors sedan 60-talet. Den startades 1946 av Erik Vretblom och Axel Johnsson. Verksamheten har upphört. (när??)

På Järbo Sågverks AB andas optimism 1972, man fortsätter att expandera och bygger ut för produktion av småhus.

Verksamheten fortsätter med upp- och nedgångar tills Gästrikehus slutligen slår igen 1981.

Janssons såg har en nisch genom att man kan såga grova stockar i ramsågen. Det är 1978 och man verkar tro på framtiden.

Redan 1982 läggs dock verksamheten ner. Byggnader och inventarier säljs vidare, men någon ny produktion kommer inte igång.

Efter att ramsågen brunnit 1985 står dock byggnaderna på södra sidan om väg 302 kvar och sågning har skett tidvis fram till 2020 när fastighet och maskiner säljs.

1979 är en 300-årig epok i Järbo slut. Då rivs den gamla bondsågen eftersom kraftstationen och dammen ska byggas om. Redan 1968 hade dock ägaren av sågen, Järbo sågverksförening, trätt i likvidation och verksamheten alltså lagts ner.

Kvar på platsen på denna sidan om järnvägen finns då bara Jansson & Co

Översikt med namn Alex Nords såg är längst till höger i bild

Alex Nords såg övertas (1957) 

Fritz Persson, Olof Karlsson och Arne Wretblom övertog Nords såg 1956 när den tidigare ägaren avled. De moderniserade med en 28 tums ramsåg som köptes från Tyskland. Företaget utförde huvusakligen sågning åt Sandvikens Järnverk som då hade en stor byggnadsavdelning som gjorde reparationer i verket. När dessa beställningar upphörde lades verksamheten ned - ungefär 1960.

Sam Bergvall

Sju års utbyggnad av Järbo Sågverks AB (1972) 
- "småhus enklare i framtiden", hur fel hade han inte!

Expansion i Järbo (1972) 
- optimismen tillbaka?

Längre än så kommer vi inte med tidningsklippen. Vi vet att det fanns en såg i Ytterbyn som drevs av Anders Myllers in på 1980-talet i varje fall.

När det gäller Järbo sågverks och Gästrikehus fortsatta öden och äventyr kommer det att följas upp i en annan artikel.

I dagsläget (2019) finns det faktiskt ett antal nya mindre sågverk på olika håll i byn, så sista ordet är väl inte sagt om "sågverksepoken". Bland annat så har Janne Rzepka sin såg nästan exakt där Ångsågen en gång låg!

Bilder från en del av "resterna" av de gamla sågverken finns på denna länk.

  Sågverk i Järbo

Alla som har något bidrag att lämna är välkomna att höra av sig till red@jarbohembygd.se.

Sidan uppdaterad 2021-01-10

Källor (utöver klippen):
Arne Wretblom
Sven-Erik Berg